Wysiwyg editor

Pro pohodlnější psaní textů v administraci se hodí mít nějaký wysiwyg editor. Je z čeho vybírat. Spousta jich jse zdarma, některé se platí. Já se rozhodl pro Tiny MCE. Editor už máme stažený ve složce vendor/bower_component.

Napadlo by mě načíst potřebné js a css soubory přes komponenty Css a Js, které jsme si vyráběli v BaseModule. Ovšem nejde jen o nějaký jeden či dva soubory. Je to celý systém, kdy se jednotlivé js odkazují na další a počítají s tím, že leží v nějaké adresářové struktuře. Takže budeme postupovat klasickým způsobem.

V první řadě zkopíruj celou složku tiny mce z bower_component do složky www/js.Plánujeme použití nějakého nástroje pro upload obrázků a souborů. Jako nejlepší se i jeví ResponsiveFilemanager: https://www.responsivefilemanager.com. Stáhni si ho a rozbal složku filemanager do složky www/js. Uvnitř archivu najdeš i složku tinymce. Obsahuje plugin responsivefilemanager, který bys měl zkopírovat do www/js/tinymce/plugins.

Pak upravíme šablonu prezenteru pro zobrazení detailu stránky. Doplň řádky:

{block myJs}
  <script src="/js/tinymce/tinymce.min.js"></script>
  <script src="/js/tinymce/langs/cs.js"></script>
  <script>
    tinymce.init({
      selector: '.tinymcetext',
      valid_elements: "span[class]",
      verify_html: false,
      language: 'cs',
      plugins: 'print preview searchreplace autolink directionality visualblocks ' +
      'visualchars fullscreen image link media template codesample table charmap hr pagebreak ' +
      'nonbreaking anchor toc insertdatetime advlist lists wordcount imagetools' +
      ' textpattern help code responsivefilemanager',
      toolbar: 'formatselect | bold italic strikethrough forecolor backcolor permanentpen formatpainter | link ' +
      'image media pageembed | alignleft aligncenter alignright alignjustify | numlist bullist outdent indent ' +
      '| removeformat | code codesample responsivefilemanager',
      codesample_languages: [
        { text: 'HTML/XML', value: 'markup'},
        { text: 'JavaScript', value: 'javascript'},
        { text: 'CSS', value: 'css'},
        { text: 'PHP', value: 'php'},
        { text: 'Bash', value: 'bash'},
        { text: 'Ini', value: 'ini'},
        { text: 'JSON', value: 'json'},
        { text: 'PowerShell', value: 'powershell'},
        { text: 'Smarty', value: 'smarty'},
        { text: 'SQL', value: 'sql'}
      ],
      image_advtab: true,
      image_title: true,
      external_filemanager_path: "/js/filemanager/",
      filemanager_title: "Responsive Filemanager",
      external_plugins: {
        "responsivefilemanager": "/js/tinymce/plugins/responsivefilemanager/plugin.min.js",
        "filemanager": "/js/filemanager/plugin.min.js"
      },
      forced_root_block : 'p',
      menubar: false,
      height: 400,
      image_caption: true,
      automatic_uploads: true,
      contenteditable: false,
      mode : "specific_textareas",
    });
  </script>
{/block}

Tu konfiguraci si klidně uprav jak tě napadne. Dokumentace je celkem dobře zpracovaná. Například já používám zvýrazňovač kódu, ale pokud ho nepotřebuješ, smaž codesample_languages.

Nejdůležitější je parametr selector: '.tinymcetext'. Tím říkáme, jaký prvek se pokusíme nahradit editorem. V tomto případě to budou všechny, které mají class tinymcetext.

Upravíme layout @layout.latte tak, aby končil řádky:

{control js}
<script>
  $.nette.init();

  $(document).ready(function () {
    $("li.active").parents('li').toggleClass('active');
  });

  $(".alert-dismissible").fadeTo(5000, 500).slideUp(500, function () {
    $(".alert-dismissible").alert('close');
  });

  $('a').click(function () {
    if ($(this).attr('data-toggle') === "push-menu") {
      if ($('body').hasClass('sidebar-collapse')) {
        localStorage.setItem('collapseItem', "false");
      } else {
        localStorage.setItem('collapseItem', "true");
      }
    };
  });

  var collapseItem = localStorage.getItem('collapseItem');
  if (collapseItem === "true") {
    $('body').addClass('sidebar-collapse');
  }

  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>

{block myJs}{/block}
</body>
</html>

Fyzicky sice potřebujeme jen ten {blog myJs}, jelikož do něj jsme vložili v šabloně editace stránky ten editor, ale dodali jsme si i několik příkazů pro lepší použitelnost administrace. Například samovolné mizení boxů s alerty. Nebo ať si systém zapamatuje stav levého menu - rozbalené, zabalené.

Již teď by to fungovalo, ale ještě si trochu upravíme šablonu komponenty Page.detail.latte:

<div class="row" id="snippet--grid">
  <div class="col-sm-12" id="snippet-grid-grid">
    <div class="panel panel-default datagrid datagrid-grid">
      <div class="panel-body">
        <div class="box box-success">
          <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">Editace stránky</h3>
          </div>
          <!-- /.box-header -->
          <!-- form start -->
          <form n:name=editForm class='form-horizontal card card-1'>
            <div n:if="$form->hasErrors()" n:foreach="$form->errors as $error" class="alert alert-danger
            alert-dismissible fade in">
              <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>
              {$error}
            </div>
            <ul class="nav nav-tabs">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#podrobnosti">Podrobnosti</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#seo">SEO</a>
              </li>
            </ul>
            {input id}
            <div class="tab-content">
              <div>&nbsp;</div>
              <div id="podrobnosti" class="tab-pane small active">
                <div class="form-group">
                  <div class="input-group mb-3">
                    <div class="col-md-6 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2">
                        <label class="col-form-label justify-content-end" n:name=name>Název
                          stránky:</label>
                      </div>
                      <input type="text"
                          class="col-sm-10 form-control form-control-sm" n:name="name">
                    </div>
                    <div class="col-md-6 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2">
                        <label class="col-form-label justify-content-end" n:name=menu_title>Název
                          v menu:</label>
                      </div>
                      <input type="text" class="col-sm-10 form-control form-control-sm"
                          n:name="menu_title">
                    </div>
                    <div class="col-md-6 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2">
                        <label class="col-form-label justify-content-end" n:name=parent>Rodič:</label>
                      </div>
                      {input parent}
                    </div>

                    <div class="col-md-6 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2 text-right">
                        Je v menu:
                      </div>
                      <div class="custom-control custom-checkbox col-sm-10">
                        <div class="custom-control-inline col-sm-12">
                          {foreach $form[in_menu]->items as $key => $label}
                            <div class="col-sm-3">
                              <input n:name="in_menu:$key" class="custom-control-input">
                              <label class="custom-control-label justify-content-start"
                                  n:name="in_menu:$key"> {$label}</label>
                            </div>
                          {/foreach}
                        </div>
                      </div>
                    </div>

                    <div class="col-md-6 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2 text-right">
                        Vlastnosti:
                      </div>
                      <div class="custom-control custom-checkbox col-sm-10">
                        <div class="custom-control-inline col-sm-12">
                          <div class="col-sm-3">
                            <input n:name="status" class="custom-control-input">
                            <label class="custom-control-label justify-content-start" n:name="status">
                              Aktivní
                            </label>
                          </div>
                          <div class="col-sm-3">
                            <input n:name="on_homepage" class="custom-control-input">
                            <label class="custom-control-label justify-content-start" n:name="on_homepage">
                              Úvodní strana
                            </label>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>

                    <div class="col-sm-12 form-group">
                      <div class="col-sm-12 form-group">
                        <label class="col-form-label justify-content-start"
                            n:name=text>Text:</label>
                        {input text}
                      </div>
                    </div>
                    <div class="col-sm-12 form-group">
                      <div class="col-sm-12 form-group">
                        <label class="col-form-label justify-content-start"
                            n:name=perex>Perex:</label>
                        {input perex}
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>

              <div id="seo" class="tab-pane small">
                <div class="form-group">
                  <div class="input-group mb-3">
                    <div class="col-md-12 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2">
                        <label class="col-form-label justify-content-end" n:name=url>URL adresa
                          stránky:</label>
                      </div>
                      <input type="text"
                          class="col-sm-10 form-control form-control-sm" n:name="url">
                    </div>
                    <div class="col-md-12 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2">
                        <label class="col-form-label justify-content-end" n:name=title>Titulek
                          prohlížeče:</label>
                      </div>
                      <input type="text"
                          class="col-sm-10 form-control form-control-sm" n:name="title">
                    </div>
                    <div class="col-md-12 form-group form-inline">
                      <div class="col-sm-2">
                        <label class="col-form-label justify-content-end" n:name=description>Popisek
                          stránky:</label>
                      </div>
                      <input type="text"
                          class="col-sm-10 form-control form-control-sm" n:name="description">
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>

              <div class="form-group">
                <div class="col-lg-12">
                  {input save} {input saveandstay}
                </div>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Podobně budeme postupovat i při úpravě komponenty a šablony presenteru pro novou stránku. To už ale nechám na tobě. Kdybys ses ale někde zadrhnul, vždycky si můžeš stáhnout dnešní práci.

Celý seriál o vývoji redakčního systému

Komentáře

O mně

Jmenuji se Rudolf Svátek - lektor výpočetní techniky, trochu PHP programátor a SEO konzultant na volné noze.

Adresa

Příčná 326/3
736 01 Havířov

Kontakty

Email: office@rudolfsvatek.cz
Telefon: +420 777 828 353
Skype: svatekr